Přeskočit na obsah

Pravidla a podmínky

COLDBREAK®

Následující podmínky se vztahují na veškerý prodej společností COLDBREAK® kromě případů, kdy se dohodne jinak. 

 1. Definice: 
  Prodejce: COLDBREAK®
  Kupující: Každá strana, která s prodávajícím uzavře smlouvu, kterou prodávající souhlasí s výrobou nebo montáží zboží pro kupujícího.
 2. Cena: Cena uvedená v nabídce prodejce, pokud prodejce písemně nesouhlasí. Cena však nezahrnuje dopravu, náklady na nestandardní balení ani pojištění. Kupující zaplatí tyto daně a náklady přímo nebo uhradí náklady prodejci.
 3. Náklad: Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, bude zboží odesláno f.o.b. Zařízení prodejce. Po doručení přepravci přechází na kupujícího nárok a riziko ztráty. Není-li kupujícím před datem odeslání nařízeno jinak, může prodejce zvolit jakýkoli rozumný způsob přepravy.
 4. Zpoždění: Vyšší moc. Dodací lhůty jsou přibližné, datují se od obdržení všech technických a výrobních informací a Prodávající nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu za prodlení Prodávajícího nebo jeho nedodržení kvůli stávkám, sekundárním bojkotům, nepokojům, válkám, nehodám, požárům, povodním, výbuchům, vandalismus, vládní embarga, priority nebo předpisy, přepravní zpoždění, nedostatek pracovních sil, pohonných hmot, materiálů, zásob, zařízení pro přepravu energie nebo kapacity nástrojů nebo jiné podobné příčiny mimo přiměřenou kontrolu prodejce. Za žádných okolností nenese prodejce žádnou odpovědnost za pokuty nebo jiné následné škody jakéhokoli druhu, které budou mít za následek úplné nebo částečné zpoždění prodejce při dodání nebo nedodání jakéhokoli produktu kupujícímu, jak bylo dohodnuto.
 5. Způsob platby: Pokud není dohodnuto jinak, budou platební podmínky čisté 30 dní. Na opožděné platby se vztahuje úroková sazba, která je nižší než 1 1/2% za měsíc nebo nejvyšší úroková sazba povolená zákonem, plus inkasní a právní poplatky. Kupující neprovede odpočet započtení bez písemného souhlasu prodejce.
 6. Záruka:
  • Záruka uvedená výše je nepoužitelná a vylučuje jakoukoli vadu, poškození nebo nesprávnou funkci vyplývající z (i) běžného opotřebení, eroze, koroze, (ii) nesprávného použití, nedbalosti nebo úpravy zboží nebo jakékoli součásti kupujícím nebo jeho zástupce, (iii) opravárenský servis poskytovaný třetími stranami, (iv) nedodržení instalačních nebo provozních příruček nebo pokynů kupujícím, (v) selhání dílů nebo komponent nebo služeb, které prodejce neposkytuje, nebo (vi) jakákoli jiná příčina mimo Přiměřená kontrola prodejce. Tato záruka zaniká instalací neoprávněných komponent do produktů prodejce.
  • Pokud Prodávající na základě vlastního uvážení není schopen opravit nebo vyměnit vadné zboží, vrátí kupní cenu zboží. Je vyžadován doklad o datu dodání vráceného zboží.
  • ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ VÝROBKEM JSOU VÝHRADNÍ A TYTO VŠECHNY OSTATNÍ, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. JAKÉKOLI A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A NEPLATNOST PRÁV TŘETÍCH STRAN JSOU
   VÝSLOVNĚ VYLOUČENO. 
 7. Odpovědnost: Opravné prostředky stanovené v těchto podmínkách jsou výlučné a odpovědnost prodejce podle této smlouvy se v žádném případě nepřesáhne na nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody, které kupujícímu mohou vzniknout nebo mu vzniknou v souvislosti se smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, včetně: ale nejen omezení ztrát, škod nebo ztrát vyplývajících z neschopnosti kupujícího plnit smlouvy s třetími stranami nebo ztráty škod nebo ztrát vyplývajících z neschopnosti kupujícího plnit smlouvy s třetími stranami nebo ztráty dobrého jména. Odpovědnost prodejce podle smlouvy mezi kupujícím a prodejcem podle jakékoli teorie práva nesmí v žádném případě přesáhnout kupní cenu dotyčného zboží.
 8. Vrací: Bez výslovného písemného souhlasu prodejce nelze zrušit žádnou objednávku, změnit datum dodání ani vrátit zboží prodejci.
 9. Úkol: Bez výslovného písemného souhlasu druhé strany nesmí žádná strana postoupit žádná ze svých práv nebo povinností v souvislosti s prodejem zboží.
 10. Změny, úpravy, výjimka: Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nelze provádět žádné změny ve specifikacích, výkresech nebo dodávce zboží. Tyto podmínky mohou být upraveny pouze písemně podepsané oprávněným zástupcem prodávajícího. Zřeknutí se prodávajícího prodlení kupujícího za jakýchkoli podmínek nebo podmínek nepředstavuje zřeknutí se žádných dalších selhání. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu nákladů kupujícího, pokud počáteční výroba produktu kupujícího představuje změnu výroby oproti původní nabídce s potvrzením kupujícího / prodejce o nutné změně. 
 11. Oznámení: Jakékoli oznámení, které má být Prodávajícímu poskytnuto níže, musí být písemné a zaslané poštou US First Class Mail adresovanou na: COLDBREAK®3509 3 Mile Rd NW, Grand Rapids, MI 49534.
 12. Poplatky za skladování: Pokud kupující nepřevezme dodávku do data, které kupující požadoval, může mu prodejce účtovat poplatek ve výši 1,5% kupní ceny za každý měsíc po tomto datu, dokud kupující nepřevezme dodávku.
 13. Rozhodné právo: Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákony státu Michigan. Kupující a prodávající souhlasí s jurisdikcí soudů státu Michigan s místem konání v Kent County a jakékoli soudní spory týkající se smlouvy budou zahájeny pouze u Kent County Supreme Court ve státě Michigan.
 14. Celý souhlas: Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, včetně těchto obchodních podmínek, představuje úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na její předmět a nahrazuje veškerou předchozí souběžnou komunikaci nebo dohody jiné než jakákoli již existující všeobecná prodejní smlouva. Smlouva nesmí být ukončena ani upravována žádnou stranou, pokud není písemně podepsána prodejcem i kupujícím.
 15. COLDBREAK® dodržuje schválené postupy ISO; každá objednávka zákazníka musí být potvrzena a žádné objednávky se nebudou moci začít zpracovávat do COLDBREAK® obdrží písemný souhlas zákazníka nebo novou objednávku jsou-li jakékoli změny týkající se data (dnů) dodání, ceny (cen) nebo nezbytných popisů produktu opraveny z objednávky na potvrzení objednávky.

 

Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 1. Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na COLDBREAK® web pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat veškerý software obsažený v COLDBREAK®webové stránky;
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může být ukončena COLDBREAK® kdykoliv. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na COLDBREAK®Webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“. COLDBREAK® neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále, COLDBREAK® nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na jeho internetové webové stránce nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

4. Omezení

V žádném případě nebude COLDBREAK® nebo jeho dodavatelé jsou odpovědní za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku, nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na COLDBREAK®Internetová stránka, i když COLDBREAK® nebo a COLDBREAK®O možnosti takového poškození byl ústně nebo písemně informován autorizovaný zástupce LLC. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení odvozených záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Revize a omyly

Materiály, které se objevují na COLDBREAK®Webové stránky mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. COLDBREAK® nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. COLDBREAK® může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. COLDBREAK® se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

COLDBREAK® nekontroloval všechny weby odkazující na jeho internetovou webovou stránku a není odpovědný za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení ze strany COLDBREAK® webu. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání stránek

COLDBREAK® může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky používání svých webových stránek. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se COLDBREAK®Webové stránky tohoto webu se budou řídit zákony státu Michigan bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Všeobecné podmínky vztahující se na používání webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abychom vám porozuměli, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a používáme osobní údaje. Následující část popisuje naše zásady ochrany osobních údajů.

 • Před nebo v době shromažďování osobních údajů budeme identifikovat účely, pro které jsou informace shromažďovány.
 • Osobní údaje budeme shromažďovat a používat výhradně za účelem splnění námi stanovených účelů a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo pokud to nevyžaduje zákon.
 • Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění těchto účelů.
 • Osobní údaje budeme shromažďovat zákonnými a spravedlivými prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby.
 • Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
 • Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úprav.
 • Zákazníkům snadno zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.

Zavázali jsme se k podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.